ഫാൻഹെഗാങ് പാലം

സ്ഥാനം:ഗാങ്‌ഡോംഗ്, ചൈന

പദ്ധതിയുടെ പേര്:ഫാൻഹെഗാങ് പാലം

ഫോം വർക്ക് സിസ്റ്റം:ക്ലൈംബിംഗ് സിസ്റ്റം;ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ആർഡ് ഫോം വർക്ക്


പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-16-2021