അയോജിയാങ് നമ്പർ.6 പാലം

സ്ഥാനം:വെൻഷോ, ചൈന

പദ്ധതിയുടെ പേര്:അയോജിയാങ് നമ്പർ.6 പാലം

ഫോം വർക്ക് സിസ്റ്റം:ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ആർഡ് ഫോം വർക്ക്;കയറാനുള്ള സംവിധാനം


പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-16-2021