ഹൈഡ്രോളിക് ഓട്ടോ ക്ലൈംബിംഗ് ഫോം വർക്ക്

  • ഹൈഡ്രോളിക് ഓട്ടോ ക്ലൈംബിംഗ് ഫോം വർക്ക്

    ഹൈഡ്രോളിക് ഓട്ടോ ക്ലൈംബിംഗ് ഫോം വർക്ക്

    ഹൈഡ്രോളിക് ഓട്ടോ-ക്ലൈംബിംഗ് ഫോം വർക്ക് സിസ്റ്റം (ACS) ഒരു മതിൽ ഘടിപ്പിച്ച സെൽഫ് ക്ലൈംബിംഗ് ഫോം വർക്ക് സിസ്റ്റമാണ്, അത് സ്വന്തം ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ഫോം വർക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ (ACS) ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടർ ഉൾപ്പെടുന്നു, മുകളിലും താഴെയുമുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ, പ്രധാന ബ്രാക്കറ്റിലോ ക്ലൈംബിംഗ് റെയിലിലോ ലിഫ്റ്റിംഗ് പവർ മാറ്റാൻ കഴിയും.